Příspěvkový řád

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Členství
Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.
  1. Výše ročního členského příspěvku činí:
    a) u fyzických osob - 1.000,- Kč
    b) u právnických osob - 6.500,- Kč
  2. Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.
  3. Živnostenská společenstva začleněná do Okresní hospodářské komory Brno-venkov, odvedou do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu 10% se vychází z celkového počtu členů společenstva, kteří jsou jeho prostřednictvím členy OHK.
  4. Termín odvodů dle bodu 2. A 3. tohoto příspěvkového řádu je stanoven do 31. března každého roku.
  5. Pokud členu OHK Brno-venkov v průběhu roku členství v OHK zanikne, (čl. 2, odst. 4, Statutu Okresní hospodářské komory Brno-venkov), členské příspěvky se nevracejí.
  6. Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě Okresní hospodářské komory Brno-venkov dne 22.3.1997.
partnerské logo Eurovision