Statut Okresní hospodářské komory Brno-Venkov

22.07.2011|Zdeňka Škodová|O nás
Přiložené soubory ke stažení:
Statut Okresní hospodářské komory Brno-venkov   

1.

Okresní a hospodářská komora Brno-venkov je ustanovena na základě zákona 301/92 Sb o Hospodářské komoře České republiky.

2.

Okresní a hospodářská komora Brno-venkov (dále jen OHK Brno - venkov) je právnickou osobou a je zapsána do obchodního rejstříku pod IČO 60726261.

3.

Posláním OHK Brno - venkov je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny.

4.

OHK Brno - venkov je samosprávnou organizací, sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v jejich členských seznamech.

5.

Sídlem OHK Brno – venkov je:   Zámecká 8, PSČ 664 41 TROUBSKO

 
II.

Působnost OHK Brno - venkov


OHK Brno - venkov v rámci své činnosti:

·         poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností

·         organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti

·         na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a řešení informací o jejich podnikatelské činnosti

·         v koordinaci s Hospodářskou komorou navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody

·         zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti

·         spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod

·         podporuje členská zařízení k přípravě k výkonu povolání

·         vede evidenci členů komory

·         vydává vyjádření a odborná stanoviska podle zvláštních předpisů

·         dbá, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy

·         vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě

·         organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů, může zřizovat fondy

·          v souvislosti se svou činností zřizuje další samostatné právnické osoby

·         pravidelně informuje podnikatelské subjekty v dosahu své působnosti o své činnosti formou zpravodaje

·         rozvíjí vzájemnou spolupráci s představiteli obcí a obecní samosprávy a orgánů státní správy za účelem podpory rozvoje regionu

 III.

Členství v OHK Brno - venkov

 Členem OHK Brno - venkov může být právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a provozuje podnikatelskou činnost.

 Členství v OHK Brno - venkov je dobrovolné a vzniká na základě písemné žádosti dnem zapsání do seznamu členů komory. O zapsání člena rozhoduje představenstvo OHK Brno - venkov.

 Členství v OHK Brno-venkov zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, oznámením o vystoupení z komory nebo zrušením členství - vyloučením, popřípadě podmínečným vyloučením.

 Členství v OHK Brno - venkov dále zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, podaného představenstvu OHK Brno – venkov, a to ke konci kalendářního roku.

 Členství v OHK Brno - venkov může být členu zrušeno, neplatí-li stanovené členské příspěvky nebo jiným hrubým způsobem porušuje řády komory.


IV.

Práva a povinnosti člena


Člen OHK  Brno-venkov má právo:

 ·         volit a být volen do orgánů komory. Za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu

·         využívat služeb poskytovaných komorou

·         obracet se ke smírčí komisi, je-li zřízena

 Člen OHK Brno - venkov má povinnosti:

 ·         vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy

·         dodržovat statut OHK Brno - venkov

·         řádně a včas platit stanovené členské příspěvky

·         oznamovat veškeré změny, týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení evidence členů

 V případě neplnění členských povinností, trvalého, opakovaného nebo hrubého porušení statutu OHK Brno- venkov či

zákona, může být členství v OHK Brno - venkov zrušeno vyloučením člena nebo podmíněným vyloučením. Před vyloučením mu stanoví příslušný orgán OHK Brno-venkov 15-ti denní lhůtu k vyjádření.

 
V.

Orgány Okresní a hospodářské komory Brno-venkov

  1. OHK Brno - venkov má tyto orgány:


a)     shromáždění delegátů OHK Brno - venkov

b)    představenstvo OHK Brno - venkov

c)     předsedu a místopředsedy OHK Brno - venkov

d)    dozorčí radu OHK Brno - venkov

Funkční období orgánů OHK Brno - venkov je tříleté.

Členství v orgánech OHK Brno - venkov je nezastupitelné.

  2Shromáždění delegátů OHK Brno - venkov

 

partnerské logo Eurovision