Česko-rakouská akademie expertů

V roce 2002 přišli rakouští kolegové z vídeňských společností LaR Sozialforchung a ÖSB Consulting s podporou rakouského Spolkového ministerstva hospodářství a práce s myšlenkou propojit instituce, zabývající se trhem práce na české a rakouské straně, respektive ve společném příhraničí. Původním záměrem bylo získat před vstupem ČR do EU informace o trhu práce a tak i možnost zabránit masovému jednosměrnému přílivu pracovních sil.

V roce 2002 přišli rakouští kolegové z vídeňských společností LaR Sozialforchung a ÖSB Consulting s podporou rakouského Spolkového ministerstva hospodářství a práce s myšlenkou propojit instituce, zabývající se trhem práce na české a rakouské straně, respektive ve společném příhraničí. Původním záměrem bylo získat před vstupem ČR do EU informace o trhu práce a tak i možnost zabránit masovému jednosměrnému přílivu pracovních sil.

Proto v roce 2002 proběhla jako projekt Regiolab série jednání s představiteli dotyčných českých institucí (úřady práce, hospodářská komora, regionální rozvojové agentury, magistráty a právě vznikající krajské úřady) s cílem zjistit ochotu a vůli české strany vstoupit do podobného projektu. Počátky byly velmi nejisté – česká strana se obávala, že bude jen zdrojem informací a ani sami rakouští kolegové vzhledem k chladným politickým vztahům možná nedoufali v přílišnou odezvu. Nikdo si neuměl představit, jakým způsobem bude spolupráce prakticky probíhat, kde vzít čas na práci navíc ve prospěch projektu. Nicméně šance na mezinárodní spolupráci byla pro českou stranu zajímavá, a tak došlo ke vzniku projektu Česko-rakouské akademie expertů – bilaterálního přeshraničního fóra pro výměnu zkušeností a informací k otázkám trhu práce a zaměstnanosti.

Za českou stranu se do této iniciativy zapojilo všech sedm úřadů práce z Jihomoravského kraje, čtyři úřady práce Jihočeského kraje z okresů hraničících s Rakouskem a podle projednávaných témat také další instituce: hospodářské komory, vzdělávací instituce, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí – správy služeb zaměstnanosti, Národního vzdělávacího fondu apod. V roce 2005 se projektovým partnerem stal i kraj Vysočina. Společných aktivit se zúčastňují zástupci rakouských úřadů práce – AMS, vzdělávacích institucí apod., z oblasti Dolního i Horního Rakouska a z Vídně. Akademie expertů není jen záležitostí úřadů práce, ale je otevřena všem aktérům působícím na trhu práce.

Ukázalo se, že nejvhodnější formou spolupráce jsou malé dvoudenní workshopy, které se zaměřují na aktuální témata. Na plánovacích schůzkách je každoročně vytvořen seznam témat, zajímavých pro obě spolupracující strany. Úspěšně se započalo vytváření sítě pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými institucemi – hlavně mezi jejich představiteli, jejichž angažovanost a přesvědčení je hlavní devizou úspěšnosti celého projektu a vlastně nejlepším vkladem pro dobré sousedské vztahy.

V této fázi je financování projektu zajištěno z prostředků Interregn IIIA i ze zrcadlového projektu, schváleného v loňském roce na české straně do r.2008.

Z hodnocení účastníků jednotlivých akcí jsme přesvědčeni, že akademie expertů zaujala pevné místo v naší příhraniční spolupráci a má vzrůstající význam a podporu. Stala se velmi dobrou platformou pro vzájemné využívání dobrých příkladů na obou stranách hranice. Umožňuje navazovat kontakty a společně řešit to, co trh práce potřebuje. Napomáhá odstraňovat bariéry a věříme, že přispívá i k ekonomicko-sociálnímu rozvoji oblastí v česko-rakouském příhraničí.

Aktivity projektu :

 • Workshop na žádost české strany k tématuEvropský sociální fond (ESF), pořádaný 10. – 11. března 2005 v Telči, který měl prohloubit znalosti problematiky využívání prostředků ESF. Byl určen pro experty z oddělení ESF pověřených úřadů práce, kteří se tímto tématem zabývají. Seminář nabídl možnost získat potřebné informace a jeho program byl sestaven podle požadavků pracovníků oddělení implementace projektů ESF na úřadech práce.

 

 • Workshop na témaEvropské služby zaměstnanosti EURES, 19. – 20. květen 2005 Zemská pobočka AMS Dolní Rakousko, Vídeň. Pracovní setkání českých a rakouských zaměstnanců služeb EURES proběhlo ke konkrétním otázkám výměny pracovních sil za účasti zástupců českého Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 • Workshop na témaMarketing AMS pro podniky, 2. a 3. června 2005, Gänserndorf. Tento seminář se zaměřil na služby, poskytované rakouskými úřady práce AMS především klientele z oblasti podniků, kterou obsluhuje v Rakousku oddělení Servis pro podniky. Setkání odborníků na půdě rakouského AMS bylo pro české kolegy velmi inspirativní, protože viděli na vlastní oči každodenní fungování regionální pobočky, uspořádání pracovišť (skleněné přepážky) a péči o klienty.

 

 • 2. česko-rakouská konference Vzděláváním k prosperujícímu hospodářství s atraktivními pracovními místy, 12. – 13. září 2005, Brno, Hotel Continental. Této konference se zúčastnilo na 180 odborníků z oblasti trhu práce a vzdělávání.
 • K příležitosti konání konference bylo vydáno1. číslo dvojjazyčného informačního bulletinu Expert, který informuje o aktivitách projektu a aktuálním dění v oblasti politiky zaměstnanosti v příhraničním regionu, a který byl zdarma v tištěné formě distribuován u příležitosti konference a poté elektronickou formou.
 • Po předložení schválení projektové žádosti v říjnu 2005 došlo k ustanovení smíšeného projektového týmu ve složení: Jan Pohanka, OHK Brno-venkov, Ivana Brzobohatá, OHK Brno-venkov, Monika Höklová, EC-Employment Consulting, s.r.o.,Zuzana Papežová, EC-Employment Consulting, s.r.o.,Walter Reiter, L/R Sozialforschung, Vídeň,Lizzi Feiler, ÖSB Consulting, Vídeň, Pavel Ocásek, Úřad práce Brno- venkov, Ivan Loukota, Úřad práce České Budějovice, Jiří Hrdlička, Úřad práce Jihlava.
 • První aktivitou, financovanou po schválení projektu zrozpočtu českého zrcadlového projektu, byl workshop Opatření pro osoby se zdravotním postižením, 24. – 25.10. 2005, Golf Hotel Austerlitz, Slavkov u Brna. Tento dvoudenní seminář, kterého se účastnilo 30 osob, byl určen pro ředitele úřadů práce či poradce pro osoby se zdravotním postižením. Byly na něm představeny úspěšné projekty zaměřené na integraci osob s handicapem. Seminář nabízel možnost přeshraniční výměny zkušeností a diskuse se zahraničními partnery, výměnu good-practice a seznámení s inovativními projekty z hlediska praxe.
 • WorkshopZajištění kvality služeb úřadů práce – prohlubující seminář, pořádaný 24. – 25. listopadu 2005 ve Znojmě, v hotelu Prestige. Tentokrát bylo obsahem workshopu zajištění kvality služeb, které poskytují úřady práce podnikům jako svým zákazníkům. Byl určen pro ředitele úřadů práce či jejich zástupce a navazoval na problematiku standardizace a hodnocení zákaznické spokojenosti, která již byla náplní dvou workshopů akademie expertů.

 

 • Plánovací a zasíťovací seminář16.12.2005 v hraničním městě Mikulově, v hotelu Rohatý krokodýl. Výsledkem tohoto plánovacího semináře je konkrétní návrh programu Česko-rakouské akademie expertů na rok 2006.
 • V prosinci 2005 bylo elektronicky distribuováno partnerským institucím a všem zájemcům2. číslo informačního bulletinu Expert.
 • Bylo připraveno schéma cyklu školení poradců na úřadech práce, kteří budou mít na starosti podnikovou klientelu. Informační setkání k výcviku, které je přenosem rakouského know-how a kterého využijí všechny úřady práce jižní Moravy, proběhlo mezi předkladatelem a partnery v několika dnech v průběhu ledna a února. V průběhu schůzek byl detailně dohodnut postup při jednotlivých fázích a zhruba navrženy časové termíny těchto fází ve shodě s časovým plánem projektu.
 • Workshop zorganizovaný na žádost české strany k tématuPraktické příklady k realizaci Česko-rakouské dohody o pendlerství, pořádaný 27. 3. 2006, v konferenčním centru hotelu Frankův Dvůr u Jindřichova Hradce, za účasti expertů z ministerstev obou zemí, měl objasnit situaci při realizaci mezinárodní dohody. Byl určen pro ředitele příhraničních úřadů práce, kterých se týká pendlování mezi ČR a Rakouskem a pro experty z oddělení EURES pověřených úřadů práce, kteří se zabývají přeshraničním zaměstnáváním osob. Díky osobním setkáním se vyjasnily průtahy rakouské strany a došlo ke konsenzu v oblasti stanovování kvót pro počty osob, které mohou dostat pracovní povolení.
 • Zahajovací seminář řídící skupiny k projektuAktivně k podnikům (výcvik poradců na úřadech práce). Proběhl osmiměsíční výcvik poradců všech jihomoravských úřadů práce, kteří mají komunikovat s podniky. Za účasti rakouské lektorky byl prezentován průběh akce, sestaven dotazník pro první kontakt s podnikem a odsouhlasen postup aktivit.
 • Další aktivitou bylačtyřdenní stáž tří českých EURES poradců a kontaktních osob na pracovištích ve Vídni a Gänsendorfu ve dnech 18.-21.4.2006.
 • V květnu 2006 bylo vydáno3. číslo bulletinu EXPERT, který vychází v obou jazykových verzích a je rozesílán zájemcům i elektronicky. Toto číslo bylo také distribuováno při červnové konferenci.
 • Dne 1. 6. 2006 se uskutečnilaInformační schůzka tazatelů – poradců pro podnikovou klientelu v rámci projektu Aktivně k podnikům. Zde byly vyhodnoceny výsledky dotazování v 35 podnicích.
 • Ve dnech 12. – 13. 6. 2006 proběhla v brněnském hotelu Continental3. česko-rakouská konference trhu práce, tentokrát na téma Kariéra bez překážek, rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Této aktivity se zúčastnilo na 150 osob z ČR, Rakouska, SR i ostatních zemí, které jsou zaměstnavateli postižených, zástupci organizací sdružujících postižené nebo nositelé projektů pro znevýhodněné osoby, jakož i odborníci z úřadů práce, které vyplácejí sociální dávky osobám s postižením a snaží se pomoci jim najít zaměstnání.
 • Ve dnech 20. a 22.6.2006 proběhl trénink komunikačních schopností a obchodního jednání, který poradcům pro podnikyna úřadech práce umožní lepší využití vlastních schopností pro jednání s podnikovým zákazníkem.
 • Ve dnech 4. – 5.10. 2006 proběhlaexkurze k rakouským nositelům zaměstnávacích projektů pro znevýhodněné osoby do Vídně a Waldviertelu. Zúčastnilo se jí na 30 osob, které měly možnost seznámit se s rakouskou praxí při realizaci projektů ESF pro znevýhodněné osoby. Účastníci konstatovali, že podmínky v ČR neumožňují podobné využití, chybí možnost vícezdrojového financování a práce s postiženými je chápána a ohodnocena jako charitativní činnost. Vzhledem k rozsáhlému spektru činností rakouských projektů byla exkurze velmi inspirativní.
 • Jako závěrečný seminář projektu Aktivně k podnikům se dne 12.10.2006 uskutečniltransferový kroužek účastníků a ředitelů jihomoravských úřadů práce. Jeho cílem bylo vyhodnotit použití a účinnost rakouského know-how v podmínkách fungování českých úřadů práce. Závěr byl jednoznačný: tam, kde pro práci s podniky existují podmínky, dané vedením instituce, je tento postup velmi žádoucí. Vedení úřadu rozhoduje o nabídce služeb pro podniky a o počtu osob, vyčleněných pro tuto činnost.
 • V říjnu bylo elektronicky distribuováno partnerským institucím a všem zájemcům4. číslo informačního bulletinu Expert. Tištěná verze je zdarma distribuována příležitostně při nejbližších aktivitách.
 • Workshop zorganizovaný na žádost české strany k tématuPlánování a řízení ve službách zaměstnanosti za pomoci indikátorů ve dnech 9.-10.11.2006 v hotelu Crlík v Tetčicích. Seminář se konal v době, kdy na českém MPSV právě vrcholila diskuse k nastavení indikátorů pro plánování a řízení ve službách zaměstnanosti. Za účasti 32 hostů došlo k velmi široké diskusi s představiteli rakouských AMS o realizaci regionálních i národních cílů na konkrétních příkladech.
 • Dne 12.12.2006 proběhla za účasti klíčových partnerů projektuplánovací schůzka k aktivitám v roce 2007. Pro tuto schůzku byly v průběhu podzimních měsíců sbírány impulsy mezi partnery projektu na obou stranách hranice, na základě těchto požadavků byl koncipován program aktivit projektu pro rok 2007.
 • V lednu 2007 byla dokončenavědecká studie, která se stala podpůrným materiálem pro další aktivity projektu. Pracovníci katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU vypracovali na základě zadání a provedeného výzkumu vědeckou expertízu s názvem Potenciální pracovní migrace mezi českým a rakouským trhem práce a nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Výsledek této expertízy má napomoci přesvědčit zástupce rakouských AMS a jim nadřízených orgánů o neodůvodněnosti tzv. přechodných období a naopak o potřebnosti volného trhu práce a služeb v rámci celé EU.
 • V únoru 2007 bylo elektronicky distribuováno partnerským institucím a všem zájemcům5. číslo informačního bulletinu Expert. Tištěná verze je vždy zdarma distribuována příležitostně při nejbližších aktivitách.
 • Dvoudenníexkurze českých partnerů do firem, která byla naplánována s cílem poznat personální potřeby podniků v rakouském příhraničí a diskutovat s vedením firem možnost obsazení těchto volných míst českou pracovní silou. Ukázalo se, že rakouské podniky se potýkají se stejnými personálními nedostatky, jako firmy české, a že nedostatkové profese jsou pro obě země stejné. Součástí exkurze byly prohlídky provozu a výrobních prostor.
 • Ve dnech 21.-22. 6. 2007 proběhla v brněnském hotelu Continental již4. česko-rakouská konference trhu práce letos na téma Další profesní vzdělávání – Fit for Europe. Této akce se zúčastnilo cca 160 zástupců institucí z ČR, Rakouska a SR, které se zabývají celoživotním vzděláváním.

 

 • Praxe rakouských EURES-poradců v ČR, 30.7.-1.8.2007 (Brno, Jindřichův Hradec, České Budějovice). Cílem praktika bylo seznámení rakouských kolegů s aktuální situací na trzích práce v příhraničních oblastech a výměna praktických zkušeností mezi EURES poradci z české a rakouské strany a pracovníky úřadů práce.
 • Workshop k budoucnosti „Česko-rakouské akademie expertů”, 4.-5.10.2007, Vídeň. Cílem workshopu s operativními a strategickými partnery Česko-rakouské akademie expertů bylo vytvoření společné základny pro budoucí spolupráci. Byly diskutovány především obsahové, organizační a strategické návrhy pro pokračování Česko-rakouské akademie expertů.
 • Ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání byla vypracovánastudie kvalifikačních profilů 16 nejpožadovanějších odborných profesí.

 

 • Seminář „Vědecké výsledky Akademie expertů“, 13. – 14. 12. 2007, Mikulov
 • 6. číslo informačního bulletinu Expert. Tištěná verze je vždy zdarma distribuována příležitostně při nejbližších aktivitách – v tomto případě na semináři v Mikulově.

 

 • Workshop „Budoucnost Akademie expertů”, 6.2.2008, Brno
 • Bylo vyrobeno DVD pro účastníky a partnery akademie expertů s fotodokumentací veškerých aktivit a zdarma rozdáno připosledním semináři

 

 • Workshop „Vytváření statistik v ČR a v Rakousku, vyhodnocování sledovaných údajů a srovnání obou zemí se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost”, 6.-7.3.2008, Znojmo, při kterém byly zároveň prezentovány příklady dobré praxe a úspěchy jednotlivých partnerů v posledním období.

 

Další informace o akcích již konaných i připravovaných najdete na webových stránkách společnosti Employment Consulting, která je hlavním partnerem projektu www.empl-cons.cz

Projekt Česko – rakouská akademie expertů CZ.04.4.83/4.1.00.1/0122 je financován z prostředků Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky.