Učební obor Mechanik elektronik se zaměřením na mechatroniku

Strojírenské obory patří mezi nejžádanější na trhu práce. Proto zejména v oblasti programování CNC je snaha držet krok se stavem techniky používané v průmyslové praxi. V praktickém vyučování v oborech strojírenských se v minulém období podařilo zajistit celou řadu materiálního vybavení.

Strojní obory

Strojírenské obory patří mezi  nejžádanější na trhu práce. Proto zejména v oblasti programování

CNC je snaha držet krok se stavem techniky používané v průmyslové praxi. V praktickém vyučování

v oborech strojírenských se v minulém období podařilo zajistit celou řadu materiálního vybavení.

Velmi dobře je to patrné v dílně programování CNC strojů na hale.  V dílnách CNC se sedmi

produkčními CNC stroji s řídícími systémy Acramatic, Heidenhain, Fanuc a Siemens Sinumeric přibyl

dalších nový produkční CNC soustruh Inaxes KS 3250 s řídícím systémem Fanuc, pořízený v rámci realizace projektu Podpora profese mechatronik, spolufinancovaného EU.  Tím se CNC dílna stala srovnatelná nejen s podobnými učebnami v zahraničních školách, ale hlavně s dílnami a provozy celé řady nových progresivních firem v brněnském regionu, kam  absolventi chodí po ukončení studia pracovat. Díky tomu na škole dvakrát platí, že absolventi strojních oborů nekončí na úřadech práce, ale naopak, budoucí zaměstnavatelé si žáky na tuto školu jezdí vybírat.

 

Elektro obory

Stejně jako u strojírenských a rukodělných oborů i zde se podařilo zejména ve školním roce 2007/2008 dostatečné vybavit stávající dílny po materiální i technické stránce. Vzhledem  k poměrně rychlému vývoji v tomto oboru, zejména v oblasti IT, je však nutno držet dostatečný krok se současným stavem techniky a dílny praktického vyučování neustále modernizovat. Školní rok 2007/2008 byl na naší škole přelomový, kdy se dosud čistě strojírenské a čistě elektrotechnické obory

začaly díky oboru Mechatronik sbližovat. Z tohoto pohledu je to zejména úspěšné vybudování nové učebny mechatroniky. Ve spolupráci s firmou Festo Didaktic se podařilo položit základ centra regionálního vzdělávání v oblasti pneumatických systémů. V plánu je doplnění učebny o výuky

hydraulických systémů. Dalším významným momentem modernizace odborných dílen elektro je

zahájení připrav na vybudování moderní výukové učebny HW a SW CISCO Networking Academy.

Po výukové stránce byl před několika lety pro žáky detailně zpracovaný systém jednotlivých bloků

učiva v praktickém vyučování – modulů. Ten byl ve školním roce 2007/2008 celý přepracován, aby

více odrážel potřebné znalosti a dovednosti žáků v souladu s požadavky trhu práce. Několik let se velmi osvědčují žákovské práce ve druhém a třetím ročníku samostatným, ale hodnoceným projektem, nazvaný ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Druhé ročníky konstruovaly stabilizovaný zdroj – regulovatelný 0 -20V s proudem do 1A a třetí ročníky stereofonní zesilovač minimálně 2x10W, horní hranice výkonu není omezena. Po dohotovení tato práce zůstává žákům. Žáci na ní začali pracovat v září, částečně ve škole v určených modulech, ale i doma dle zájmu a možností žáků a odevzdávali je

v dubnu při konání druhých třídních schůzek. Velmi dobré zkušenosti byly s praxemi žáků oboru

Mechanik elektronik ve 4. ročníku na pracovištích firem a organizací.

Poměrně dobře se dařilo úseku praktického vyučování elektro při nejrůznějších srovnávacích akcích

s jinými školami. Žáci se úspěšně účastnili celé řady krajských i celostátních soutěží odborných

dovedností a dále také soutěží SOČ – Středoškolské odborné činnosti.

 

Sekce elektrotechnických předmětů

Elektrotechnika patří po strojírenství k druhému nosnému zaměření naší školy. Proto stejně jako ve strojírenské sekci byla výuce odborných elektrotechnických předmětů věnována velká vážnost. Ta byla zaměřena nejen pro dva hlavní obory denního studia: mechanik elektronik a mechanik elektronických zařízení, ale i pro obory dálkového studia Elektrotechnika a Provozní elektrotechnika. Mimo to zajišťuje sekce i výuku elektrotechniky a technického vybavení PC v oborech Informační technologie – aplikace osobních počítačů, Strojírenství – počítačové systémy CNC a programování Mechanik seřizovač – programování CNC strojů. Detailně připravené výukové plány byly zaměřeny na komplexní a kvalitní přípravu žáků od základů elektroniky až po specializaci pro jednotlivá zaměření ve vyšších ročnících: Kancelářská a výpočetní technika, Informační technologie a nově zaváděné zaměření Mechatronik. Důležitým momentem výuky byla vlastní příprava k vykonání maturitní zkoušky čtyřletých oborů a závěrečných zkoušek tříletých oborů. Výuku všech uvedených oborů zajišťovali kvalifikovaní plně aprobovaní učitelé dle tématických plánů schválených na metodických a předmětových komisích v souladu s učebními dokumenty MŠMT. Byly již provedeny některé přípravné práce na tvorbu školního vzdělávacího plánu i v oborech elektro. V souvislosti s tvorbou ŠVP je například připravovaný přesun náročných teoretických elektrotechnických předmětů do druhého ročníku (základy elektrotechniky) a posílení výuky matematiky a fyziky v ročníku prvním. Navíc je třeba provázat fixační část výuky matematiky vazbou na obor, který žáci studují. Právě to jim dá odpověď na oblíbenou otázku “k čemu jim to bude dobré”, ať už jde o goniometrické i jiné funkce, komplexní rovinu, kuželosečky apod. Stejně jako u strojírenských oboru, tak i v oborech mechanik elektronik a mechanik elektronických zařízení přicházela do prvního ročníku celá řada žáků, kteří nebyli mnohdy připraveni na náročnost vybraného oboru. Tento rozjezdový handicap však díky fundovaným a zkušeným učitelům sekce elektro žáci bez větších problémů zvládli, což se projevilo zejména u odborné části maturity. Nadstandardní částí výuky nabídnutou všem žákům studující poslední ročníky elektrotechnických oborů (ME i MEZ) bylo provedení proškolení a závěrečné přezkoušení způsobilosti podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., o elektrotechnické způsobilosti. Osvědčení dostali žáci současně s maturitním vysvědčením případně s výučním listem, což jim umožnilo ihned po ukončení studia začít svou profesní kariéru. Dle zájmu celé řady žáků je to velmi přínosný moment pro absolventy.

Ke studiu do 1. ročníků školního roku 2008/09 bylo podáno celkem 1405 přihlášek, z toho 1314 na 1. kolo přijímacího řízení a 91 přihlášek na další kola. V 1. kole bylo přijato 532 žáků a v dalších kolech 83 žáků, tj. celkem 615 žáků do všech forem studia. Zápisové lístky odevzdalo 378 žáků.

Z toho na obor Mechanik elektronik bylo přihlášeno 264 žáků, přijato 121 žáků.

Maturitní zkoušku skládalo celkem 51 z 59 žáků, 4 prospěli s vyznamenáním, 42 prospělo, 5 neprospělo.

Ke studiu do 1. Ročníků školního roku  2007/08 bylo podáno celkem 611 přihlášek, z toho 604 na 1. kolo přijímacího řízení a 7 přihlášek na další kola. V 1. kole bylo přijato 501 žáků a v dalších kolech 7 žáků, t.j. celkem 508 žáků do všech forem studia.

Z toho na obor Mechanik elektronik bylo přihlášeno 139 žáků, přijato 120 žáků.

Maturitní zkoušku skládalo celkem 64 z 69 žáků, 7 prospěli s vyznamenáním, 51 prospělo, 6 neprospělo.

http://www.iss-copbrno.cz