Zpráva o udržitelnosti v projektu „Podpora profese mechatronik“

Partner projektu Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 pokračoval i ve školním roce 2009/2010 ve výuce žáků oboru Mechanik elektronik se zaměřením pro mechatroniku. Vzhledem k tomu, že od zahájení projektu uplynulo již 5 let, výuka probíhala již ve všech čtyřech ročnících a jeden ročník již v květnu 2009 úspěšně odmaturoval.

Partner projektu Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 pokračoval i ve školním roce 2009/2010 ve výuce žáků oboru Mechanik elektronik se zaměřením pro mechatroniku. Vzhledem k tomu, že od zahájení projektu uplynulo již 5 let, výuka probíhala již ve všech čtyřech ročnících a jeden ročník již v květnu 2009 úspěšně odmaturoval. První a druhý ročník oboru Mechanik elektronik byl společný s ostatními zaměřeními oboru a byl směřován na základy elektroniky a strojírenské techniky. Ve třetím ročníku probíhala již vlastní specializace na mechatroniku. Výuka probíhala jak v učebnách a dílnách společných pro celý obor, tak i v nově vybudované učebně pro mechatroniku, kterou se podařilo vybudovat z dalších projektů EU. Vybavení z projektu Interreg IIIa však tvořilo důležitý základ pro materiální zázemí této výuky. CNC soustruh Inaxes, který byl zakoupen také z prostředků projektu se vzhledem ke své velikosti a hmotnosti do této učebny nevešel a nebylo jej ani možné do učebny v 1. patře přemístit. Proto zůstal v dílně s ostatními CNC stroji ve výrobní hale školy, žáci mají výuku tam a postupně se prostřídají dle zpracovaného harmonogramu. Ve 4. ročníku již dle školního vzdělávacího programu neprobíhalo praktické vyučování ve školních dílnách, ale žáci oboru Mechanik elektronik se zaměřením pro mechatroniku se zúčastnili odborných praxí ve firmách a organizacích v brněnském regionu se zaměřením na mechatroniku. Z tohoto pohledu lze nejlépe hodnotit spolupráci s firmou Bosch Rexroth, kde se postupně na praxi vystřídali všichni žáci 4. ročníku oboru Mechanik elektronik se zaměřením pro mechatroniku.

Výraznou novinkou od 1.9.2009 v oboru Mechatronika je výuka dle nově zpracovaného a doplněného školní vzdělávací programu pro obor Mechatronik s názvem 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik. Původní školní vzdělávací program bylo nutno inovovat s ohledem na Rámcový vzdělávací program vydaný  v roce 2008 NUOV, který byl pro školu závazný. Současně byl doplněn i s ohledem na vývoj techniky a nového vybavení školy.

Celkově se dá zhodnotit, že výuka oboru Mechatronika se na Integrované střední škole – Centru odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 rozjela daleko šířeji a na větším technickém a odborném základu, než předpokládal původní projekt Interreg IIIa. Je to dáno zejména technickým vývojem nových technologií používaných v mechatronice, technickými i finančními možnostmi Integrované střední školy, dalšími projekty podporovaných z EU, spoluprací s novými zahraničními firmami, které při zahájení projektu ještě neměly v Brně své zastoupení a neposlední řadě i zájmem žáků o tento obor.

V rámci uskutečněného programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Rakousko „Podpora profese mechatronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140 vznikla na našem brněnském pracovišti Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně platforma pro Poradenské a vzdělávací centrum, které připravilo kurs CŽV: „Management rizik u strojních zařízení“.  Dále se toto pracoviště v rámci činnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky  podílí  na realizaci projektu MINOS**, navazujícího na   projekt MINOS 2005-2007, což  byl evropský koncept pro přídavné kvalifikace mechatroniky pro odborné vzdělání v globalizované průmyslové produkci a  MINOS** 2008-2010 je rozšířený projekt „Evropský koncept pro přídavné kvalifikace mechatroniky pro odborné vzdělání v globalizované průmyslové produkci Tento projekt je podporován Evropskou Unii v rámci akčního programu Evropské Unie pro profesní vzdělání „Leonardo da Vinci” (http://www.minos-mechatronic.eu/). MINOS je tedy vícejazykový profesní a kvalifikační koncept v oblasti mechatroniky.  Se základním konceptem MINOS, tak jako s nástupcem MINOS** bude docíleno vícejazykového výukového a studijního systému, jehož modulární koncept docílí srovnatelnost zemí v absolvování výuky v mechatronice a umožní zapojení dalších zemí. Je tedy možno říci, že projekt INTERREG IIIA se stal významným prvkem pro další rozvoj této důležité vědecko-pedagogické oblasti.