Czechpoint

Czechpoint vydávání výpisů z registrů státu

Díky úspěšné spolupráci s ministerstvem vnitra na realizaci projektu Czech POINT rozšířila Hospodářská komora ČR počínaje druhým pololetím roku 2007 službu o vydávání výpisů z dalších registrů. V současnosti jsou poskytovány výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů – bodové hodnocení osoby, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání agendy nebo její kontroly do Informačního Systému Odpadového Hospodářství – Modul Autovraky a Insolvenčního rejstříku.

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory ČR (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Díky úspěšné spolupráci s ministerstvem vnitra na realizaci projektu Czech POINT rozšířila Hospodářská komora ČR počínaje druhým pololetím roku 2007 službu o vydávání výpisů z dalších registrů. V současnosti jsou poskytovány výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů – bodové hodnocení osoby, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání agendy nebo její kontroly do Informačního Systému Odpadového Hospodářství – Modul Autovraky a Insolvenčního rejstříku.

Od 1. července 2008 také vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která mimo jiné ruší místní příslušnost živnostenského úřadu a zavádí možnost tzv. podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu. V praxi to znamená, že budoucí nebo již fungující podnikatelé se nemusí muset obracet na živnostenský úřad, kam dosud „místně náleželi“, ale mohou si příslušný živnostenský úřad vybrat nebo s ním komunikovat prostřednictvím CzechPOINTu. Pomocí jednotného registračního formuláře učiní podání, které příslušné kontaktní místo předá živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí nebo nejbližšímu živnostenskému úřadu podle místa podání. Za zprostředkování podání inkasuje kontaktní místo Czech POINT poplatek a zároveň vybírá také příslušný správní poplatek.

Hospodářská komora ČR neustále rozšiřuje počet svých kanceláří, kde je tato služba poskytována. V provozu je aktuálně 53 kontaktních míst. Celkem Hospodářská komora ČR disponuje téměř osmdesáti pobočkami v rámci celé ČR.

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům –  výpisům z rejstříků – z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích Hospodářské komory ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).
V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živ. úřadu.

Vydání ověřeného výpisu z:

1. strana

další strana

Obchodního rejstříku

90,-Kč

50,- Kč

Živnostenského rejstříku

90,-Kč

50,- Kč

Katastru nemovitostí

90,- Kč

50,- Kč

Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)

100,-Kč

neúčtuje se

Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby

60,-Kč

50,-Kč

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

90,- Kč

50,-Kč

Registru Ministerstva životního prostředí  – (správa a kontrola agendy)

90,- Kč

50,-Kč

Insolvenčního rejstříku 

90,- Kč

50,-Kč

Další služby:

 

 

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,-Kč

Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)

30,- Kč

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

            bezplatně


Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete v sekci kontakty webu HK ČR .
Další informace získáte i na oficiálním webu projektu Czech POINT  
www.czechpoint.cz

Vidimace a legalizace

Od 1. července letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Občané a podnikatelé, kteří byli doposud zvyklí nechávat si ověřovat listiny a podpisy jen u notářů či na úřadech se budou moci nově obracet i na kontaktní místa hospodářské komory, která jsou zapojena do projektu Czech POINT.

Co je to vidimace a k čemu slouží
V soukromém či obchodním styku je často potřeba předkládat celou řadu listin. Chcete-li si ponechat originál listiny nebo vytvořit z originálu více kopií s platností originálu je nutné vždy předložit úředně ověřenou kopii dokumentu – tzv. vidimovanou listinu.

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou nikoliv však, že údaje na předkládané listině jsou v souladu s právními předpisy či pravdivé a správné. V souladu se zákonem o ověřování ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovat lze všechny listiny, u kterých to přímo nezakazuje zákon o ověřování.

Vidimace se neprovede
a)
 je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
b) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
c) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
d) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
e) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
f) není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Co je to legalizace a k čemu slouží
Vyžaduje-li charakter podepisované listiny ověření totožnosti a pravosti podpisu osoby, která dotčenou listinu podepsala, tak jediným způsobem jak tohoto docílit je nechat si podpis úředně ověřit, provést tzv. legalizaci podpisu.

Legalizací se tedy ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Zároveň se legalizací ale nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy a ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá, obdobně jako u vidimace. I u legalizace existují zákonem stanovené výjimky, kdy ji nelze provést.

Legalizace se neprovede
a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
d) je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Komu je služba určena
Služba ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu se provádí osobně na žádost fyzické osoby a mohou ji využít všichni (právnické, fyzické a fyzické osoby nepodnikající), kteří potřebují ověřit shodu předkládané listiny či shodu podpisu.

Co služba přináší
Vidimace umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny. Legalizace ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. V prvním případě nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, které chce vidimovat. V druhém případě se musí žadatel na kontaktní místo dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti viz. níže. Jak vidimace, tak legalizace je žadateli provedena bezodkladně na místě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
• průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Cena
Výše poplatků za provedené úkony se řídí zákonem o správních poplatcích. U vidimace žadatel zaplatí 30,-Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4 a u legalizace 30,-Kč za každý ověřený podpis.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete v sekci kontakty webu HK ČR nebo po kliknutí na jednotlivé názvy ověřovatelských kanceláří v níže uvedeném seznamu.

Kromě služby vidimace a legalizace mohou podnikatelé a široká veřejnost využít také služby vydávání

ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, výpisu z bodového hodnocení řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo mohou učinit některá podání, například do registru živnostenského podnikání a služby související s tzv. datovými schránkami nebo služby autorizované konverze dokumentů.