Účetní výkazy

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

10. 10. 2023; 09:00 – 15:00

Obsah

Rozvaha (formulář v příloze)

 • Aktiva
 • Korekce
 • Pasiva
 • Vlastní kapitál
 • Závazky
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, inventurní soupisy
 • Opravné položky
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů
 • Dohadné pohledávky a závazky

Výkaz zisku a ztráty (formulář v příloze)

 • Náklady
 • Výnosy

Výsledek hospodaření

 • Metodika oprav chyb minulých obdob