1.

Okresní a hospodářská komora Brno-venkov je ustanovena na základě zákona 301/92 Sb o Hospodářské komoře České republiky.

2.

Okresní a hospodářská komora Brno-venkov (dále jen OHK Brno – venkov) je právnickou osobou a je zapsána do obchodního rejstříku pod IČO 60726261.

3.

Posláním OHK Brno – venkov je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny.

4.

OHK Brno – venkov je samosprávnou organizací, sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v jejich členských seznamech.

5.

Sídlem OHK Brno – venkov je: Zámecká 8, PSČ 664 41 TROUBSKO

II.

Působnost OHK Brno – venkov

OHK Brno – venkov v rámci své činnosti:

· poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností

· organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti

· na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a řešení informací o jejich podnikatelské činnosti

· v koordinaci s Hospodářskou komorou navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody

· zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti

· spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod

· podporuje členská zařízení k přípravě k výkonu povolání

· vede evidenci členů komory

· vydává vyjádření a odborná stanoviska podle zvláštních předpisů

· dbá, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy

· vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě

· organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů, může zřizovat fondy

· v souvislosti se svou činností zřizuje další samostatné právnické osoby

· pravidelně informuje podnikatelské subjekty v dosahu své působnosti o své činnosti formou zpravodaje

· rozvíjí vzájemnou spolupráci s představiteli obcí a obecní samosprávy a orgánů státní správy za účelem podpory rozvoje regionu

III.

Členství v OHK Brno – venkov

Členem OHK Brno – venkov může být právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a provozuje podnikatelskou činnost.

Členství v OHK Brno – venkov je dobrovolné a vzniká na základě písemné žádosti dnem zapsání do seznamu členů komory. O zapsání člena rozhoduje představenstvo OHK Brno – venkov.

Členství v OHK Brno-venkov zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, oznámením o vystoupení z komory nebo zrušením členství – vyloučením, popřípadě podmínečným vyloučením.

Členství v OHK Brno – venkov dále zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, podaného představenstvu OHK Brno – venkov, a to ke konci kalendářního roku.

Členství v OHK Brno – venkov může být členu zrušeno, neplatí-li stanovené členské příspěvky nebo jiným hrubým způsobem porušuje řády komory.

IV.

Práva a povinnosti člena

Člen OHK Brno-venkov má právo:

· volit a být volen do orgánů komory. Za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu

· využívat služeb poskytovaných komorou

· obracet se ke smírčí komisi, je-li zřízena

Člen OHK Brno – venkov má povinnosti:

· vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy

· dodržovat statut OHK Brno – venkov

· řádně a včas platit stanovené členské příspěvky

· oznamovat veškeré změny, týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení evidence členů

V případě neplnění členských povinností, trvalého, opakovaného nebo hrubého porušení statutu OHK Brno- venkov či

zákona, může být členství v OHK Brno – venkov zrušeno vyloučením člena nebo podmíněným vyloučením. Před vyloučením mu stanoví příslušný orgán OHK Brno-venkov 15-ti denní lhůtu k vyjádření.

V.

Orgány Okresní a hospodářské komory Brno-venkov

OHK Brno – venkov má tyto orgány:

a) shromáždění delegátů OHK Brno – venkov

b) představenstvo OHK Brno – venkov

c) předsedu a místopředsedy OHK Brno – venkov

d) dozorčí radu OHK Brno – venkov

Funkční období orgánů OHK Brno – venkov je tříleté.

Členství v orgánech OHK Brno – venkov je nezastupitelné.

2. Shromáždění delegátů OHK Brno – venkov

Statut ke stažení zde